Оммавий ахборот воситалари тугрисидаги конун

 

 

 

 

Мазкур модда мамлакатимиздаги оммавий ахборот воситаларининг демократик руда эркин фаолият юритишини назарда тутади. 5-боб. 8-модда. Матбуот ва ахборот соасида бошарувни янада такомиллаштириш трисида президент фармони абул Нодавлат оммавий ахборот воситалари сони ам тобора кпайиб бораётир.Оммавий ахборот воситалари фуаролик жамиятини шакллантириш ва ууий демократик давлат уришнинг муим институтларидан биридир.. фаолиятини ташкил этиш (8-18-моддалар).Оммавий ахборот воситалари бозорини. Ахборот соасида самарали блган бир атор онунлар Оммавий ахборот воситалари трисидаги, Журналистлик фаолиятни имоя илиш трисидаги, Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги трисидаги Россия журналистлар уюшмаси Экстремал журналистика маркази эксперти Турсунали Мадаминов томонидан збекистон Республикаси Оммавий ахборот воситалари трисидаги онуни янги вариантининг талили тайёрланган. зР Конунчилиги / Ахборот.Ommaviy axborot vositalari axborotni izlash, olish va tarqatish huquqidan foydalanadilar hamda ozlari еlon qilayotgan axborotning togriligi va haqqoniyligi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar boladilar. Конституциямизнинг XV боби Оммавий ахборот воситалари деб номланади. Оммавий ахборот воситалари бозорини монополлаштиришга йл йилмаслиги (25-31-моддалар) 5-боб. Ахборот ва коммуникация технологиялари масалалари кумитаси аъзолари Узбекистон Республикаси Оммавий ахборот воситалари тугрисидаги ва Журналистнинг касбий фаолиятини химоя килиш тугрисидаги конунларни такомиллаштириш устида иш олиб Оммавий ахборот воситалари диатига. Митинг уюштирувчиларига кра, ужжатда сз эркинлигини сезиларли равишда чеклаб йиши мумкин блган модд Оммавий ахборот воситалари. Бу борада оммавий ахборот воситалари телевидение, радио, матбуот ва Интернет-журналистика фаолиятини янада ривожлантириш алоида аамият касб этади. Хар бир швед фукароси жамият билан алокасида, амалдаги збекистон матбуот ва ахборот агентлиги, Электрон оммавий-ахборот воситалари миллий ассоциацияси ва збекистон миллий телерадиокомпанияси билан биргаликда оммавий ахборот воситаларининг абул илинаётган Чунки, бу нафаат оммавий ахборот воситалари ходимлари зиммасига, балки боша мааллий ва давлат окимияти ташкилотлари олдига ам муим вазифаларни яди. Маданият ва санъат ташкилотлари, ижодий уюшмалар ва оммавий ахборот воситалари фаолиятини янада 14-08-17. Ижтимоий сров натижаларига кра, телевидениенинг оммага таъсири юори блиб, 90 фоизни ташкил этади.Оммавий ахборот воситалари онунчиликtaraqqiyot.uz//Оммавий ахборот воситалари онунчилик нормаларини яратиш, ислоотларнинг бориши ва инсон ууларига риоя этилиши устидан назорат илишнинг таъсирчан воситаси 07.12.2012 23:15.

Чоп этиш учун. Сайлов жараёнида барча фуароларга сайловда иштирок этаётган сиёсий партиялар Реклама учун млжалланган оммавий ахборот воситалари (рекламага ихтисослашган газеталар, журналлар, ахборотномалар, бюллетенлар, альманахлар, теле-, радио-, видео-, кинохроникал дастурлар ва бошалар).шунингдек соли трисидаги онун ужжатларидаги янгиликлар ва згаришларни соли тловчиларга оммавий ахборот воситалари орали онун хужжатлари талаблари асосида етказилишини таъминлашмахаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари ходимларига ташаккур изхор этамиз.Конституциямизда белгиланган конун устуворлиги принципи жамиятимизда инсон хукук ваСуд хокимиятининг мустакиллиги тугрисидаги конституциявий нормаларга ва одил судловни Оммавий ахборот воситалари онун ужжатларига биноан ахборотни излаш, олиш, таратиш ууига эга амда таратилаётган ахборотнинг холислиги ва ишончлилиги учун белгиланган тартибда жавобгар блади. Ommaviy axborot vositalari togrisidagi qonun hujjatlari ushbu Qonun va boshqa qonun hujjatlaridan. Мазкур онун «Оммавий ахборот воситалари трисида»ги збекистон Республикаси онунига згартиш ва шимчалар киритиш аида»ги 2007 йил 15 январдаги Р-78-сонли онуни билан янги тарирда тасдиланган. Бугунги кунда мамлакатимизда оммавий ахборот воситалари соасида кадрлар тайёрлаш ва айта тайёрлашга блган эътибор тобора ортмода. Mediabay TV 256 views.

Бош бошкарманинг фаолияти тугрисидаги ахборот манбалари куйидагилардан иборат: - Бош бошкарманинг ваколатли мансабдор шахеининг чикиши ва баёноти- расмий веб-сайт - оммавий ахборот воситалари ва конун билан такикланмаган бошка манбалар. "УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЖАМОАТ ТАЪЛИМ АХБОРОТ ТАРМОГИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТУГРИСИДАГИ" (2005 йил 28 сентябрь, ПК-191-сон).збекистон Республикаси Конуни ДОРИ ВОСИТАЛАРИ ВА ФАРМАЦЕВТИКА ФАОЛИЯТИ ТГРИСИДА (1997 йил 25 апрель Фуароларнинг оммавий ахборот воситаларига йллаган мурожаатларидан оммавий ахборот воситалари трисидаги онун ужжатларига мувофи жамоат фикрини рганиш ва акс эттириш учун фойдаланилиши мумкин. 4. онун лойиасида гап фаат телевизион оммавий ахборот воситалари аида кетаяпти, чунки бу катта куч. Жорий йилнинг 25 июнь куни збекистон Республикаси ишло ва сув хжалиги вазирлигида Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни муносабати билан абул маросими блиб тиб, унда збекистон Миллий телерадиокомпанияси Оммавий ахборот воситалари эса - конституциявий институтдир, Конституцияда алоида боб унга баишлангандир." Оммавий ахборот воситалари трисида" Конундекларацияси", "Фуаровий ва сиёсий ууклар тгрисидаги Халаро пактга факультатив протокол"ни ДТМ узурида оммавий ахборот воситалари вакилларини (мухбирини) аккредитация илиш учун оммавий ахборот воситаси (ОАВ) таририяти зининг расмий бланкасида бош муаррирининг имзоси йилган, мур билан тасдиланган буюртманома тадим этади. Аввало, сиз, азизларни юртимиздаги барча журналистлар, газета ва журналлар, теле-радиоканаллар, нашриёт ва матбаа корхоналари фидойиларини, мутарам фахрийларни Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни билан чин албимдан самимий - тахририят билан шартнома тузиши - оммавий ахборот воситасининг чикарилишини таъминлаши - оммавий ахборот воситалари тугрисидаги конун хужжатларига риоя этилишини таъминлаши - ОАВ бичими, хажми збекистон Республикасида оммавий ахборот воситалари з фаолиятини «Давлат тили аида»ги збекистон Республикаси онунига мувофи амалга оширади. New. збекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов 27 июнь Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни муносабати билан юртимиздаги соа вакилларига табрик йллади. Оммавий ахборот воситаларининг фуаролар ва ташкилотлар билан муносабатлари (32-35-моддалар) 6-боб. Компютер техникаси, аудио-видео технологиялар, ахборот технологиялари ва аксессуарлар Оммавий ахборот воситалари диатига. iboratdir. ommaviy axborot vositalari to g risidagi qonun news, articles, pictures, videos and discussions.Ommaviy Axborot Vositalari To G Risidagi Qonun. 20 Январь, 2017.Марказий Осиё оммавий ахборот воситаларига бу материаллар бепул тлалигича ёки исман фойдаланишга берилади. Самарандлик Олтин алам совриндорлари.2009 йил 27 июнь Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни муносабати билан Зарафшон А2 форматда саифаланиб, икки рангда чоп этилди. Ozbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi.29 ноябрь куни "Бунёдкор" Ёшлар телекомплексининг онлайн тренинг марказида збекистон Электрон оммавий ахборот воситалари миллий ассоциацияси (зЭОАВМА) Россиялик Оммавий ахборот воситалари. Оммавий ахборот воситалари, нашриёт, полиграфия корхоналари ва матбуот таратувчи ташкилотларни янада ривожлантириш учун улай шарт-шароитлар ва омилларни яратиш, бунинг асносида оммавий ахборот воситаларининг мустаиллигини таъминлаш Оммавий ахборот воситалари деганда онуншунос "кенг оммага млжалланган нашрий, аудио, аудиовизуал ва боша маълумот ва материалларни тушунади".Уз навбатида Фикр эркинлиги тугрисидаги Асосий конун: " 1. Agar Ozbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida Ozbekiston Respublikasining ommaviy. You are here.

Судлар тугрисидаги Конун 69-модда.Оммавий ахборот воситалари уз хабарларида муайян иш юзасидан суд мухокамаси натижаларини олдиндан узича хал килиб куйишга ёки судга бошкача тарзда таъсир этишга хакли эмас. Мурожаатлар ва оммавий ахборот воситалари. Menejment Filologiya Turizm Siyosatshunoslik Metrologiya Musiqa Suv xojaligi Immunologiya Allergik kasalliklar Boshqaruv va axborot texnologiyalari Tasviriy sanat Оммавий ахборот воситалари Rus tili Botanika Nemis tili Ertak Boshlangich talim Ingliz tili OTM ga qabul kvotalari Manaviyat asoslari Оммавий ахборот воситаларига йлланган мурожаатлардан оммавий ахборот воситалари трисидаги онун ужжатларига мувофи жамоатчилик фикрини рганиш ва акс эттириш учун фойдаланилиши мумкин. онун лойиасида коррупцияга арши курашишнинг асосий принциплари амда бу борадаги давлат сиёсатининг муим йналишлари, ваколатли органлар тизими, фуаролар зини зи бошариш органлари, фуаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ва Анжуманда таъкидланганидек, оммавий ахборот воситалари эркин демократик сайловларни тказишнинг муим бини исобланади. 6-модда. Бош саифа » Бош саифа » НХД МАТНИ » ФУКАРОЛАРИ МУРОЖААТИ ТРИСИДА КОНУН.7-модда. монополлаштиришга йл йилмаслиги (25-31-моддалар). Мажлисда сенаторлар, збекистон Республикаси жисмоний тарбия ва спорт давлат митаси рабарлари, адлия, маданият, хал таълими, олий ва рта махсус таълим вазиликлари, Камолот ёшлар ижтимоий аракати, Хотин-излар митаси ва оммавий ахборот "Ахборот" 17.11.2017 - Duration: 40:42. Зеро, жаонда юз бераётган Оммавий ахборот воситаларига йлланган мурожаатлардан оммавий ахборот воситалари тгрисидаги конун хужжатларига мувофик жамоатчилик фикрини рганиш ва акс эттириш учун фойдаланилиши мумкин. Фуароларнинг оммавий ахборот воситаларига йллаган мурожаатларидан оммавий ахборот воситалари трисидаги онун ужжатларига мувофи жамоат фикрини рганиш ва акс эттириш учун фойдаланилиши мумкин.

Новое на сайте: