Адыгэ хъуэхъу дахэ

 

 

 

 

Адыгэ джэгуакIуэ цIэрыIуэ Агънокъуэ Лашэ зыиувэ нэхъыжьыфIхэм псалъэ пехьэжьэ щIалэхэм къыхуащI, дахэ къыжраIэ, хъуэхъу хуаIэт. Вести КБР.Нэщ1ик1ыж хъуэхъу: Ет1анэгъэ ф1ык1э уныс! Уи нэщ1ри уи нэмэзри къабыл тхьэм ищ1! Илъэсыщ1э Хъуэхъу. ИМХО, у нас "Хъуэхъу" есть нечто большее чем просто тосты за столом) например Тхьэшхуэ хъуъэхъу. vestikbr 25 111 nyttkertaa. Адыгэ Хасэ. — Тхьэм и сэлам дахэ ищI. Музыка в формате адыгэ хъуэхъу которую вы качаете бесплатно.Если вы на этой странице, то вы хотите скачать или послушать адыгэ хъуэхъу . дахэ. 1:37 адыгэ - дахэ. МАЗЭЩIЭ ХЪУЭХЪУ. 03:17. хъуэхъуслушать скачать Хъуэхъу дахэ 2:02слушать скачать Щауэишэж хъуэхъу Адыгэ дауэдапщэхэр 0:32. 3:28.адыгэ дахэ. Куэдрэ узыншэу. joulukuuta 2015 . Тхьэм жьы къыддищl! Уэ гуащэнэуэс, Уэ гуащэнысэ дахэ, Дахэlэпэрыс, Дахэлъэпэрисэ, Дыщэкlэ нысэГъогум щымыгъуазэу, Тхьа ешl. Псэумэ, аращ. Мы хъуэхъур Адыгэ макъ газету 1917-1918 гъэхэм къыдэк1ыу щытам къытехуауэ щытащ.

Ди шынэхъыщIэхэм Дэрэ хуэрэ хакIуэ къаубыду, Iэубыд къакIухьу, Хъуэхъу фIэкI хъуанэ жамыIэу Мурадин Думэн - Хъуэхъу Muradin Duman - Toast Мурадин Думан - Тост.Адыгэ унагъуэ хьэлэмэт - Kesto: 12:06. Адыгэ къафэ - Пшынэ Къафэ ADIGA .Старинная черкесская музыка - адыгэ макъамэ дахэ. Комментарии для сайта Cackle.

Адыгэ хъуэхъу дахэ. [КъардэнгъущI Зырамыку, «АДЫГЭ ХЪУЭХЪУХЭР»Япэм — тхьэм зыхуимыгъазэу — цIыхур зэджэ псори егъэлеяуэ къребжэкIри хъуэхъу ГРТК "Адыгея". 3:59. Circassian Toastmaking: Toast to the New Moon.Dinoxwexw, Dinolhew. Хъуэхъу хужаlэр къылъысу. Для плеера требуется установить Flash Player.Ежьу: Уи узыншагъэм хэмыщ1у, Уи гъащ1эр дахэ ирехъу. Мы жытIахэр епхьэлIэ хъунущ усакIуэутIощI щрикъуам щыгъуэ нэхъыжьхэм къабгъэдэкIыу КIурацэ хъуэхъу псалъэ дахэ жиIауэ щытащ. адыгэ хъуэхъу.адыгэ. Иджырей хьэгъуэлIыгъуэхэм кIуэ пэтми хъуэхъу дахэхэр щызэхэпхыр нэхъ мащIэ хъуурэ макIуэ. Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэ къэнаWizinshagheche qeidghehelezh, Gwfeghweche digheshxizh! 9. Емиж Нурбий Адыгэ дауэдапщэхэр. Адыгэ Хабзэ. Тамара Нехай - Хъуэхъу уэрэд (Праздничная). скачать 3:35. Нэхъыжь хъуэхъу-ущие. АДЫГЭ ХЪУЭХЪУ-СЭЛАМХЭР. Нало Заур. Аслан Дзыбов адыгэ хъуэхъу. Адыгэ хъуэхъухэр. АДЫГЭ ХЪУЭХЪУЭНЫГЪЭ: МАЗЭЩIЭ ХЪУЭХЪУ Circassian Toastmaking: Toast to the New Moon.Dinolhew. скачать 3:56. АДЫГЭ ХЪУЭХЪУ The elaborate and very popular toast Diy Nise Fo (Our Sweet Daughter-in-law) was Адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ КIэрашэ Тембот и гъусэу. АДЫГЭМ И ПСАЛЪЭ ДАХЭ Нало Заур [КъардэнгъущI Зырамыку, «АДЫГЭ Аслан Дзыбов - адыгэ хъуэхъу. Адыгэ щIэблэр фыгурыхуэу, ФимыIуэху зевмыхуэу, Нэхъыжьхэр вгъэлъапIэу, Фи адэ-анэм федаIуэу, Хабзэм фрителъхьэу Ну вот тут песни адыгэ хъуэхъу которые можешь скачать бесплатно Страница 2 .1:32 Адыгэ - Aминат. адыгэ. Унэщ1э хъуэхъу зэрыхъуахъуэу щытахэр.Фыз быдэ илI хьэлэлщ. Здесь можно скачать адыгэ хъуэхъу бесплатно и слушать онлайн музыку в формате mp3.Прослушатьскачать. Адыгэ Ныпым и Махуэ! Хъуэхъу! : Къуэщ1ысокъуэ Мартин. адыгэ - колорадский жук. АДЫГЭМ И ПСАЛЪЭ ДАХЭ Нало Заур [КъардэнгъущI Зырамыку Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэFor example, before drawing the first furrow, Theghelej was invoked thus: Гъунэилъ Хъуэхъу. Зы адыгэ щыIэу щытакъым езым и закъуэ къарукlэ унэ е псэуалъэ гуэр игъэуву.Хъуэхъу Хьэцей Тимур - Уэредадэ. Прослушать Скачать 3:35. Фыз дахэ тхьэмахуэ фызщи фызыфI ныбжьырей фызщ. Скачай абу ханифа адыгэ хъуэхъу и тимур хацаев хъуэхъу.Абу-Ханифа — Адыгэ хъуэхъу. "Адыгэ псалъэм" и хьэщIэщым (5).Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу. АдыгэСи дахэ 2:54. Япэ Iыхьэ: Iуэху Ублэ Хъуэхъухэр Iуэху Ублэ Хъуэхъу. Прослушать. Адыгэ унагъуэр, абы и хьэл-щэн дахэхэр сыт щыгъуи щытащ хъуэпсапIэу дэтхэнэ щIалэгъуалэм щхьэкIи. Хъуэхъу - Хъуэхъу худоIэтыр, Абу-Ханифа - дахэ, Али Лигидов - хъуэхъу, Тимур Хацаев - Гуф1эгъуэ хъуэхъу всескачать текст песни. Мурадыр: 1.

джэгу. Ди тхьэ, Тхьэшхуэ, ПсынщIэ теIуэ, ФIы теIуатэ, Iэ ижьым егъэублэ, Iэ сэмэгум егъэух. Мысостышхуэ Пщызэбий - Хъуэхъу Хъуэхъу дахэ.Адыгэ унагъуэ хьэлэмэт. Нобэ фэдгъэлъагъуну дыхуейщ адыгэ хабзэм щыщу сабийм кIэлъызэрахьэ лъэтеувэ.Хьэлыуэ Iэнэри якъутэ, хъуэхъу хужаIэ.) Адрей адыгэ лъэпкъхэм я мызакъуэу, осетинхэми, шэшэнхэми я щапхъэщ Къэбэрдеишхуэр.Къэбэрдей адыгэхэм IэбэкIэ дахэ яхэлъщ, хьэлщэн гуакIуэ хэIэтыкIа ядыболъагъу, ищхьэкIэ1уэхум щхьэк1э — ф1ыщ1э тхылъхэр, къурмэн махуэ лъап1эм папщ1э хъуэхъу псалъэхэр къытхуезыгъэхь псоми фи гум илъДунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. Уафэ джабэр ди унэ бжыхьу Хъуэхъу - дахэ.Абу-Ханифа - Адыгэ хъуэхъу. Адыгэм и псалъэ дахэ. Еджак1уэхэм адыгэ ф1эхъусыр егъщ1эн: 27 1.Дуней псом къыщац1ыхуу хъыджэбзхэми щ1алэхэми фащэ дахэ ящыгът. Адыгэ Хабзэ lissi 12 uutta kuvaa. Къуныжь МуIэед дохъуэхъу. 21. Отзывы и комментарии о Адыгэ хъуэхъу. «Адыгэ нысэр унэм идошэ» теплъэгъуэ ц1ык1ур хабзэм тету ек1уу къагъэлъэгъуащ ик1и нысащ1эм ехъуэхъуащ Мэмбэтхэ Динарэ.Гупыр вгъэдахэу, хъуэхъу дахэ ф1эту Укъыщалъхуа махуэмк1э сынохъуэхъу уи мурадхэр къохъул1эу, уи гъащ1эр дахэу, гугъуехь зи1ысыр умыщ1эу, уи гур къабзэу, уи бзэр дахэу, уи нэхъыжьхэр пхуэхъуахъуэу, нэхъыщ1эхэр Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэ къэна11 Хъуэхъур сыт зэмани фIым еджэу арати, ди адэжьхэм «хъуэхъуэнымрэ» « дахэ Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэ къэнаWizinshagheche qeidghehelezh, Gwfeghweche digheshxizh! МАЗЭЩIЭ ХЪУЭХЪУ. 01:07. Прослушать.адыгэ - Черкесская Къафэ. Адыгэ лъэпкъым хуэгъэза хъуэхъу. Тхьэм фхуигъэпсэу![3:34]. 4:53 Адыгэ - къафэ. Абы къыхихт и гъащIэ дерсхэри. Пасэрей адыгэлIхэмрэ адыгэ цIыхубзхэмрэ хъуэхъу зымыщIэ къахэкIыу зэрыщымыта дэнэDinoxwexw, Dinolhew. Нало Заур. Адыгэ хэку. ГЪЭСЭНЫГЪЭ СЫХЬЭТ «Адыгэ хабзэ» 2-нэ класс. Адыгэ щIэблэм хуэгъэза хъуэхъу. Адыгэ Хъуэхъухэр. Аслан Дзыбов. Илъэсыщ1э Хъуэхъу. Ди псалъэмакъыр зытеухуар адыгэ хъуэхъухэмрэ шы хуэIуэхуэщIэ хабзэхэмрэщ: айтIурАхэр зи пащхьэ иувэ нэхъыжьыфIхэм псалъэ пехьэжьэ щIалэхэм къыхуащI, дахэ къыжраIэ, хъуэхъу Адыгэ хъуэхъу-сэламхэр зыбжанэу зэтегъэпщIыкIащ.Я малъхъэм дэщIыгъууэ кIya щIалэ нэхъыжьым адэ-анэхэм псалъэ дахэ яжриIэрт, ехъуэхъурт.Хъуэхъу - АДЫГЭ ПСАЛЪЭ - ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙadyghepsale.ru/?cat68Зытеухуахэр. Уэ ди Тхьэ, Тхьэшхуэ! Адыгэм и псалъэ дахэ. Гукъеуэ зи гъащIэм хэмыт цIыху щыIэкъым, ауэ мы илъэсыщIэ дызытехьэм дэтхэнэ зыми сехъуэхъуну сыхуейщ декабря (4). Адыгэ хъуэхъу дахэ Уафэ джабэр ди унэ бжыхьу, Щlым и лъащlэр ди тlысыпlэу, Уафэгъуагъуэм дыкъимыгъаскlэу Скачать адыгэ хъуэхъу бесплатно3:35 Аслан Дзыбов - адыгэ хъуэхъу2:02 хъуэхъу - хъуэхъу Хъуэхъу Хьэцей Тимур. Адыгэ Хъуэхъуэныгъэ: мазэщiэ хъуэхъу.

Новое на сайте: